Najpovoljniji krediti u Hrvatskoj

Krediti su važan dio financijske ekonomije ali i našeg života čemu ide u prilog činjenica da veliki dio ljudi ima kredit ili ga je barem nekad imalo. Najzastupljenije vrste kredita su stambeni i nenamjenski.
Krediti su važan dio financijske ekonomije ali i našeg života čemu ide u prilog činjenica da veliki dio ljudi ima kredit ili ga je barem nekad imalo. Najzastupljenije vrste kredita su stambeni i nenamjenski.

Related Topics (Sponsored Ads):

Stambeni se koristi za preuređenje ili kupnju nekretnina, dok se nenamjenski može koristit po vlastitoj želji jer se isplaćuje gotovina na račun korisnika.

Stambeni se koristi za preuređenje ili kupnju nekretnina, dok se nenamjenski može koristit po vlastitoj želji jer se isplaćuje gotovina na račun korisnika.

Stambeni krediti

Stambeni krediti spadaju u namjenske kredite, iznos kredita se uplaćuje na račun prodavatelja nekretnine, a na račun klijenta. Njime nije nemoguće zatvarati stare, već postojeće kredite već samo iznos duga svesti na minimum.

Kod stambenih kredita banka vrši procjenu, odnosno njeni procjenitelji vrijednosti nekretnine, iznimno priznaju procjenu neovisnog ovlaštenog procjenitelja. Troškovi procjene vrijednosti nekretnine se kreću od 1.000,00 do 3.000,00 kuna.

Uz redovnu dokumentaciju banke traže od klijenata izvadak iz zemljišnih knjiga, procjenu nekretnine, policu osiguranja nekretnine a često i policu životnog osiguranja vinkuliranu u korist banke. Nakon što banka odobri izdavanje stambenog kredita provodi se solemnizacija kod javnog bilježnika, gdje se ovjeravaju ugovor o kreditu i izjave sudionika.

Banka novac uplaćuje na račun prodavatelja uplaćuje nakon upisa tereta na nekretninu. Cijeli proces traje otprilike 3 do 5 tjedana.
Stambeni krediti se mogu dobiti iznose od 2.500,00€ do 1.000.000,00€, imaju najmanje kamate i najduži rok povrata, nominalne kamate se kreću od 2,99 % – 6,90 %, a efektivne se kreću od 3,10 % – 7,99%, izdaju se na rok od 3 do 30 godina.

Postoji razlika između nominalne i efektivne kamatne stope, nominalna se odnosi na naš kredit odnosno to je godišnja kamata na kredit koji smo dobili od banke.
Efektivna kamata ima veće značenje jer ona sadrži i ostale troškove koji se javljaju kod obrade kredita uz redovnu kamatu koju plaćamo banci za iznos kredita. Ta je kamatna stopa realniji prikaz stvarnog troška kredita.

Treba uzeti u obzir sve stavke jer one mogu znatno utjecati na stvarni trošak kreditnog zaduženja.
Jedan od veoma bitnih elemenata kod izbora kredita je kamatna stopa koja može biti fiksa ili promjenjiva. Trenutna je situacija u Hrvatskoj takva da se preporuča fiksna kamatna stopa jer su kamate niske, i pretpostavljamo da neće se više snižavati i pametan je izbor iskoristiti ovu situaciju.

Gotovinski kredit

Nenamjenski kredit koji se isplaćuje gotovinski na račun tražitelja kredita. Korisnik isplaćenu gotovinu može trošiti bez podnošenja računa banci odnosno izdavatelju kredita. Kamata je viša nego kod stambenih, namjenskih kredita zbog povišenog rizika. Nominalne kamatne stope se kreću od 4,50% – 6,85%, a efektivne se kreću od 4,60% – 7,61% kod gotovinskih kredita.

Namjena po izboru korisnika –korisnik sam odlučuje za koju namjenu će koristiti kredit, refinanciranje starih dugova, pokrivanje raznih dugova. Iznosi se kreću od 1.000,00 do 4.000,00 eura, a obično je rok otplate od jedne do dvanaest godina ovisno o željama tražitelja kredita.

Brzina realizacije – u pravilu se kredit brže realizira od stambenog, uglavnom cijela procedura je gotova za desetak dana. Brzina ovisi o kreditnoj sposobnosti, ukupnoj zaduženosti, visini kredita, kao i redovnoj proceduri banke.

Dokumentacija – obično banke traže potvrdu o visini primanja, preslike dokumenata, popunjen interne obrasce koje izdaja banka. Ugovor o kreditu, Izjave sudionika se ovjeravaju kod javnog bilježnika čija naknada iznosi od 136,00 do 1.000,00 kn.

Možda na početku izgleda da je nemoguće prikupiti svu dokumentaciju ali u stvarnosti ide puno brže i jednostavnije.
Potrebno je malo truda i organizacije jer pregovorima se može dosta uštedjeti.

Savršen kredit ne postoji već ovisi o tome što klijent traži, o trenutnoj tržišnoj situaciji. Nije važno dobiti što prije kredit jer nam nakon dobitka kredita ostaje dugi period za vraćanje kredita. Stoga je veoma važno uskladiti želje, mogućnosti i situaciju koja je najpovoljnija za nas.

Related Topics (Sponsored Ads):

Mobile Sliding Menu

Comparisonsmaster